ค้นหาแพทย์

พญ. วิมล เสกธีระ


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร

  • ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • อนุมัติบัตรทารกแรกเกิด ปริกำเนิด, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว

สมาชิก สมาคมการแพทย์

  • ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
  • ชมรมทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย
  • ชมรมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
  • ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

 


เวลาออกตรวจ