Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. วิมล เสกธีระ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

พญ. วิมล เสกธีระ

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร
  • ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • อนุมัติบัตรทารกแรกเกิด ปริกำเนิด, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว
สมาชิก สมาคมการแพทย์
  • ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
  • ชมรมทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย
  • ชมรมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
  • ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

 

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language