พญ. วนากานต์ สิงหเสนา - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. วนากานต์ สิงหเสนา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • สูติ-นรีเวชวิทยา - เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

พญ. วนากานต์ สิงหเสนา

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร
  • สาขาสูติ – นรีเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญพิเศษ
  • การรักษาผู้ป่วยมีบุตรยาก
  • การผ่าตัดผ่านกล้อง
สมาชิก สมาคมทางการแพทย์
  • แพทยสภา
  • สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬา
  • ราชวิทยาลัยสูติ-นรีแพทย์แห่งประเทศไทย

 

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language