ค้นหาแพทย์

พญ. วนากานต์ สิงหเสนา


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • สูติ-นรีเวชวิทยา - เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • สาขาสูติ – นรีเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความชำนาญพิเศษ

  • การรักษาผู้ป่วยมีบุตรยาก
  • การผ่าตัดผ่านกล้อง

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์

  • แพทยสภา
  • สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬา
  • ราชวิทยาลัยสูติ-นรีแพทย์แห่งประเทศไทย

 


เวลาออกตรวจ