ค้นหาแพทย์

พญ. รัชดา ภัทราดูลย์


Departments

กลุ่มสาขา

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วุฒิบัตร

  • อนุมัติบัตร ผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยา (โรคผิวหนัง)

 

การศึกษาหลังปริญญา

  • แพทย์ Fellow ตจวิทยา(โรคผิวหนัง) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
  • อบรมระยะสั้น ณ.Tokyo Women’s Hospital,Japan

 

สมาชิก สมาคมการแพทย์

  • สมาชิกสามัญสมาคมแพทย์ผิวหนัง

 


เวลาออกตรวจ

0 Patient Satisfaction Review

There are no reviews yet. Be the first one to write one.