ค้นหาแพทย์

พญ. ภาวดี ศึกษากิจ


Departments

กลุ่มสาขา

การศึกษา

  • Doctor of Medicine, Fatima College of Medicine, Philippines
  • แพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมทางการแพทย์

สมาคมโรคผิวหนัง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก


เวลาออกตรวจ

0 Patient Satisfaction Review

There are no reviews yet. Be the first one to write one.