ค้นหาแพทย์

พญ. ภาวดี ศึกษากิจ


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ตจวิทยา (ผิวหนัง)

การศึกษา

  • Doctor of Medicine, Fatima College of Medicine, Philippines
  • แพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมทางการแพทย์

สมาคมโรคผิวหนัง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก


เวลาออกตรวจ