ค้นหาแพทย์

พญ. บัณฑิตา ด่านสุนทรวงศ์


Departments

กลุ่มสาขา

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2538

วุฒิบัตร

  • อายุรกรรมทั่วไป, คณะแพทยศาสตร์, รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลพ.ศ.2544
  • อายุรกรรมต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม, คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดลพ.ศ.2548

 


เวลาออกตรวจ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2720, 2721

September 12, 2018

ผ่าตัดไทรอยด์ไร้แผล เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว l รพ.เวชธานี ลาดพร้าว 111

0 Patient Satisfaction Review

There are no reviews yet. Be the first one to write one.