ค้นหาแพทย์

นพ. เอาชัย กาญจนพิทักษ์


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

การศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ , 2508

 

วุฒิบัตร

 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาศัลยศาสตร์
  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย ,2509
 • หนังสือวุฒิบัตรผู้ชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป ,2514
 • อนุมัติบัตรผู้ชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ทวารหนัก ,2531

 

สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป แพทยสภาประเทศไทย

 • F.R.C.S. Ed , Royal Collage of Surgeons of Edinburgh

 

ผลงานทางวิชาการ

 • เอาชัย กาญจนพิทักษ์ Intraabdominal Abcess ใน: ณรงค์ ไวทยางกูร, อรุณ เผ่าสวัสดิ์, ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์,
  ทองดี ชัยพานิช บรรณาธิการ: ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 6 กรุงเทพมหานคร สำนักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร 2531 : 68-81
 • เอาชัย กาญจนพิทักษ์ Shunt Operation ใน: ณรงค์ ไวท์ยางกูร, อรุณ เผ่าสวัสดิ์, ทองอวบอุตรวิเชียร,ทองดี ชัยพานิช,
  บรรณาธิการศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 9 กรุงเทพมหานคร สำนักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร 2534: 145-152
 • เอาชัย กาญจนพิทักษ์ Stapling in Alimentary Tract Surgery ใน: ณรงค์ ไวท์ยางกูร, อรุณเผ่าสวัสดิ์, ทองอวบ อุตรวิเชียร,
  ทองดี ชัยพานิช บรรณาธิการศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 9 กรุงเทพมหานคร สำนักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร 2534: 413-423

 

 


เวลาออกตรวจ