ค้นหาแพทย์

นพ. สอง ศรีศิลป


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ประสาทวิทยา-โรคหลอดเลือดสมองและการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นความถี่สูง

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

2564

  • โรคหลอดเลือดสมองและการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นความถี่สูงคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตร ประสาทวิทยา ( Neurology ) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2558

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เวลาออกตรวจ