ค้นหาแพทย์

นพ. มนินธ์ เสรีโรดม


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (โรคระบบทางเดินปัสสาวะ)

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

2565

  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา คณะแพทย์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2562

  • วิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค คณะแพทย์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2559

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมและผลงาน

2565

Thai urological association meeting

  • Oral presentation (Incidence of lymphoceles in kidney transplant recipients, and comparisions of the ligation and nonligation techniques during an iliac lymphatic vessel division)

2564

Resident and Fellow Forum

  • Speaker (Update in convective radiofrequency water vapor thermal therapy of benign prostatic hyperplasia)
  • Speaker (Aquablation in treatment of benign prostatic hyperplasia)

ผลงานทางวิชาการ

  • Incidence of lymphoceles in kidney transplant recipients, and comparisons of the ligation and nonligation techniques during an iliac lymphatic vessel division. Serirodom M, Hansomwong T,Taweemonkongsap T, Chotikawanich E, Jitpraphai S, Woranisarakul

สมาชิกสมาคม

  • Thai Urological Association
  • The Medical Council of Thailand Member, Thai society of clinical oncology

เวลาออกตรวจ