นพ. ธัช จิตไมตรีเดชสกุล - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. ธัช จิตไมตรีเดชสกุล

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2557

นพ. ธัช จิตไมตรีเดชสกุล

คุณวุฒิ
  • รังสีแพทย์
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2557
วุฒิบัตร
  • รังสีวิทยาวินิจฉัย, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาหลังปริญญา
  • ภาพวินิจฉัยขั้นสูงส่วนลำตัว, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2564
ประสบการณ์และผลงานด้านการรักษา
  • พ.ศ. 2559 – 2562 แพทย์ประจำบ้าน  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พ.ศ. 2562 – 2564   แพทย์ประจำบ้านต่อยอด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language