นพ. ธนรัตน์ เหรียญเจริญ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. ธนรัตน์ เหรียญเจริญ

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557
  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อทั่วไป, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562

นพ. ธนรัตน์ เหรียญเจริญ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ – การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
คุณวุฒิ
  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557
วุฒิบัตร
  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อทั่วไป, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562
การศึกษาหลังปริญญา
  • ศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพก, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2563
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
  • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าชนิดเนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อย
ผลงานทางวิชาการ
  • Founding member of The Thai Hip & Knee Society

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language