ค้นหาแพทย์

นพ. ณฐพุฒิ บุญวิสุทธิ์


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • อายุรศาสตร์โรคไต

คุณวุฒิ

 • อายุรกรรมทั่วไป และ อายุรกรรมเฉพาะทางโรคไต

การศึกษา

2021-2023

 • Fellowship, Nephrology, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

2018-2021

 • Residency, Internal Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

2009-2015

 • Doctor of Medicine [First-Class Honors] Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

วุฒิบัตร

2023

 • Nephrologist

2015

 • Doctor of Medicine

Conditions Treated (Disease)

 • Hypertension
 • End stage renal disease
 • Acute kidney injury
 • Glomerular disease
 • Renal replacement therapy

หัตถการที่เชี่ยวชาญ

 • Kidney biopsy
 • Vascular access for dialysis patient

รางวัลและผลงาน

2022

 • Best fellow award, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

2019

 • Best resident award, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

2015

 • Doctor of Medicine [First-Class Honors], Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

ผลงานอื่นๆและรางวัลที่ได้รับ + เข้าอบรมสัมมนาต่างๆ

2023

 • 1st place Best poster award, World congress nephrology satellite symposium
 • 1st place oral presentation, Research competition, Chulalongkorn University

2021

 • Chief Fellow, Nephrology, Chulalongkorn Memorial Hospital, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

2018-2020

 • Chief Resident, Internal Medicine, Department of Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

ผลงานทางวิชาการ

2023

 • Development of an Artificial Intelligence Model for Prediction of Dry Weight in Chronic, Hemodialysis Patients and Assessment of its Accuracy Compared to Standard Bioelectrical Impedance, Analysis.
 • Artificial intelligence: advancing into Nephrology, opportunities, and concerns for hemodialysis.

สมาชิกสมาคม

 • Royal college of Physicians of Thailand
 • Medical Association of Thailand
 • Thai Medical council

เวลาออกตรวจ