ค้นหาแพทย์

นพ. ชาย มหิทธิภาคย์


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • เวชปฏิบัติทั่วไป

Education and Training:

  • Medical Doctor, Faculty of Medicine Manila Central University,
    1995
  • Diploma Aviation Medicine Institute of Aviation Medicine, 2009

Professional Expertised:

  • Aviation Medicine

เวลาออกตรวจ