ค้นหาแพทย์

ทพ. สมศักดิ์ สุขจารุวรรณ


Departments

กลุ่มสาขา

Education and Training :

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล,
  • Master of Medical Science, Restorative Dentistry University of Sheffield, UK

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์

ทันตแพทยสภา
ทันตแพทยสมาคมประเทศไทย
สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ประเทศไทย
สมาคมรากเทียมแห่งประเทศไทย
European Association of Osseointegratio


เวลาออกตรวจ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ทันตกรรม และรากฟันเทียม โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 3000, 3001, 3004 และ 1108

July 17, 2017

การบูรณะฟันแบบลดขั้นตอนเสร็จภายในวันเดียว กับ ทพ.สมศักดิ์ สุขจารุวรรณ