ค้นหาแพทย์

ทพ. ยอดมงคล ศรีอรุโณทัย


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก

ปริญญาบัตร

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะทันตแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับสอง)

การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ

  • Impacted & Embedded tooth surgery
  • Preprosthetic surgery
  • Odontogenic Infection
  • Oral Biopsy

สมาชิกสมาคมทางการแพทย์

  • ทันตแพทยสภา
  • สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เวลาออกตรวจ