ค้นหาแพทย์

ทพ. ภูวดล ปิติเกื้อกูล


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมรักษารากฟัน

Education and Training

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาเอ็นโดดอนต์, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์

  • ทันตแพทยสมาคมประเทศไทย
  • ชมรมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ