ค้นหาแพทย์

ทพ. ปวเรศ เนตรนพรัตน์


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมทั่วไป

ปริญญาบัตร

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ