ค้นหาแพทย์

ทพ. นาถ นันทรัตพันธุ์


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ปริญญาบัตร

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล รพ.ตำรวจ

 

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ

  • Impacted/ Embedded Tooth
  • Pre-Prosthetic Surgery

สมาชิกสมาคมทางการแพทย์

  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

เวลาออกตรวจ