Doctor photo
กลุ่มสาขา :

ทพ. กิตติศักดิ์ เบญจสิริพร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรมประดิษฐ์

ทพ. กิตติศักดิ์ เบญจสิริพร

ปริญญาบัตร
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับสอง)
การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรสาขารากฟันเทียม จากมหาวิทยาลัยแฟรงค์เฟิร์ต, เยอรมันนี
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
  • ทันตกรรมประดิษฐ์
  • ทันตกรรมรากฟันเทียม

 

สมาชิกสมาคมทางการแพทย์
  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language