ค้นหาแพทย์

ทพ. กิตติศักดิ์ เบญจสิริพร


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมประดิษฐ์

ปริญญาบัตร

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับสอง)

การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรสาขารากฟันเทียม จากมหาวิทยาลัยแฟรงค์เฟิร์ต, เยอรมันนี

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ

  • ทันตกรรมประดิษฐ์
  • ทันตกรรมรากฟันเทียม

 

สมาชิกสมาคมทางการแพทย์

  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ