ค้นหาแพทย์

ทพ. กิตติพงศ์ บูรณะโสภณ


Departments

กลุ่มสาขา

ปริญญาบัตร

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ1), มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์

  • สมาชิกชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสมาคมประเทศไทย
  • ชมรมเลเซอร์ทางทันตกรรมแห่งประเทศไทย

 


เวลาออกตรวจ