ค้นหาแพทย์

ทพญ. อรุณวรรณ หลำอุบล


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมเวชศาสตร์ช่องปากและตรวจพิเคราะห์

ปริญญาบัตร

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาหลังปริญญา / วุฒิบัตร

  • PhD. in Oral Science, The University of Iowa
  • American Board of Oral and Maxillofacial Pathology, Certificate in Oral and Maxillofacial Pathology
  • Thai Board of Oral Diagnostic Science

 

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์

  • ทันตแพทยสมาคมประเทศไทย
  • American Board of Oral and Maxillofacial Pathology

 


เวลาออกตรวจ