ค้นหาแพทย์

ทพญ. สุมาพร มาลีวงษ์


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ปริญญาบัตร

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • สาขาศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ทันตแพทยสภา

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์

  • ทันตแพทยสมาคม
  • สมาคมศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
  • สมาคมรากฟันเทียม

เวลาออกตรวจ