ค้นหาแพทย์

ทพญ. สีตลา แสงกาญจนวนิช


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมจัดฟัน

ปริญญาบัตร

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะทันตแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร

  • อนุมัติปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
  • PhD. in Orthodontics, Tsurumi University, ประเทศญี่ปุ่น

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ

  • ทันตกรรมจัดฟัน
  • Invisalign

สมาชิกสมาคมทางการแพทย์

  • ทันตแพทยสภา
  • สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ