ทพญ. สีตลา แสงกาญจนวนิช - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

ทพญ. สีตลา แสงกาญจนวนิช

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ. สีตลา แสงกาญจนวนิช

ปริญญาบัตร
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะทันตแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร
  • อนุมัติปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
  • PhD. in Orthodontics, Tsurumi University, ประเทศญี่ปุ่น
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
  • ทันตกรรมจัดฟัน
  • Invisalign
สมาชิกสมาคมทางการแพทย์
  • ทันตแพทยสภา
  • สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language