ทพญ. สาวิตรี วิสุวรรณ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

ทพญ. สาวิตรี วิสุวรรณ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ. สาวิตรี วิสุวรรณ

การศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร
  • อนุมัติปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Certificate of Attendance in Invisalign
  • แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
ทันตกรรมจัดฟัน
  • Invisalign
  • Mini – screw
สมาชิกสมาคมทางการแพทย์
  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
  • ชมรมศิษย์เก่าทันตแพทย์จัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language