ทพญ. สาวิตรี วิสุวรรณ

(Last Updated On: July 3, 2019)

ทพญ. สาวิตรี วิสุวรรณ

ทพญ. สาวิตรี วิสุวรรณ

Specialty: ทันตกรรมจัดฟัน

ทันตกรรมจัดฟัน

การศึกษา

ปริญญาบัตร

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร
  • อนุมัติปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Certificate of Attendance in Invisalign

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ

ทันตกรรมจัดฟัน

  • Invisalign
  • Mini – screw
สมาชิกสมาคมทางการแพทย์
  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
  • ชมรมศิษย์เก่าทันตแพทย์จัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
วันจันทร์14:00 - 18:00ศูนย์ทันตกรรมและรากฟันเทียม
วันเสาร์14:00 - 18:00ศูนย์ทันตกรรมและรากฟันเทียม

Time

Health Articles
Sorry, no posts matched your criteria.

Customer Voice
Sorry, no posts matched your criteria.

Video
Vejthani Hospital