ทพญ. สาวิตรี วิสุวรรณ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

ทพญ. สาวิตรี วิสุวรรณ

การศึกษาและการฝึกอบรม :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อนุมัติปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพญ. สาวิตรี วิสุวรรณ

การศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร
 • อนุมัติปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Certificate of Attendance in Invisalign
 • แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
ทันตกรรมจัดฟัน
 • Invisalign
 • Mini – screw
สมาชิกสมาคมทางการแพทย์
 • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
 • สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
 • ชมรมศิษย์เก่าทันตแพทย์จัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language