ค้นหาแพทย์

ทพญ. สาวิตรี วิสุวรรณ


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมจัดฟัน

การศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร

  • อนุมัติปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Certificate of Attendance in Invisalign

  • แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ

ทันตกรรมจัดฟัน

  • Invisalign
  • Mini – screw

สมาชิกสมาคมทางการแพทย์

  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
  • ชมรมศิษย์เก่าทันตแพทย์จัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ