ทพญ. สลิลา ตรีกาลนนท์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

ทพญ. สลิลา ตรีกาลนนท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ. สลิลา ตรีกาลนนท์

ปริญญาบัตร
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมทั่วไป

 

สมาชิกสมาคมทางการแพทย์
  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • สมาคมทันตกรรมทั่วไป

 

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language