ค้นหาแพทย์

ทพญ. สลิลา ตรีกาลนนท์


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมทั่วไป

ปริญญาบัตร

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมทั่วไป

 

สมาชิกสมาคมทางการแพทย์

  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • สมาคมทันตกรรมทั่วไป

 


เวลาออกตรวจ