ค้นหาแพทย์

ทพญ. สลิลา ตรีกาลนนท์


Departments

กลุ่มสาขา

ปริญญาบัตร

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมทั่วไป

 

สมาชิกสมาคมทางการแพทย์

  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • สมาคมทันตกรรมทั่วไป

 


เวลาออกตรวจ

0 Patient Satisfaction Review

There are no reviews yet. Be the first one to write one.