ค้นหาแพทย์

ทพญ. พีรยา จิตรพัฒนากุล


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมประดิษฐ์

ปริญญาบัตร

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ

  • ทันตกรรมประดิษฐ์
  • ทันตกรรมรากฟันเทียม

สมาชิกสมาคมทางการแพทย์

  • ทันตแพทยสภา
  • สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ไทย

เวลาออกตรวจ