ทพญ. พีรยา จิตรพัฒนากุล - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

ทพญ. พีรยา จิตรพัฒนากุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรมประดิษฐ์

ทพญ. พีรยา จิตรพัฒนากุล

ปริญญาบัตร
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
  • ทันตกรรมประดิษฐ์
  • ทันตกรรมรากฟันเทียม
สมาชิกสมาคมทางการแพทย์
  • ทันตแพทยสภา
  • สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ไทย

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language