ค้นหาแพทย์

ทพญ. ณัชชา วุฒิวิกัยการ


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมทั่วไป

การศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาชิกสมาคมทางการแพทย์

  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ