ทพญ. ชินาลัย ปิยะชน - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

ทพญ. ชินาลัย ปิยะชน

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
 • ทันตกรรมรักษารากฟัน

ทพญ. ชินาลัย ปิยะชน

ปริญญาบัตร
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

วุฒิบัตร
 • สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
 • สาขาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์
 • ทันตแพทยสภา
 • ทันตแพทยสมาคมประเทศไทย
 • ชมรมเอนโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย
 • ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

 

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language