ค้นหาแพทย์

ทพญ. ชินาลัย ปิยะชน


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • ทันตกรรมรักษารากฟัน

ปริญญาบัตร

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

วุฒิบัตร

 • สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
 • สาขาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์

 • ทันตแพทยสภา
 • ทันตแพทยสมาคมประเทศไทย
 • ชมรมเอนโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย
 • ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

 


เวลาออกตรวจ