ทพญ. กรองทิพย์ เสกธีระ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

ทพญ. กรองทิพย์ เสกธีระ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรมปริทันต์

ทพญ. กรองทิพย์ เสกธีระ

ปริญญาบัตร
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วุฒิบัตร
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
    สาขาวิชาปริทันตวิทยา, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาชิก สมาคมทางการแพทย์
  • สมาคมปริทันตวิทยา

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language