ค้นหาแพทย์

ทพญ. กรองทิพย์ เสกธีระ


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมปริทันต์

ปริญญาบัตร

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วุฒิบัตร

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
    สาขาวิชาปริทันตวิทยา, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์

  • สมาคมปริทันตวิทยา

เวลาออกตรวจ