1. ประสิทธิภาพของวัคซีน สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีมาก
  2. ประสิทธิผลของวัคซีนสามารถป้องกันการเกิดอาการและลดความรุนแรงของโรคและลดอันตรายได้
  3. ลดอัตราการตายที่เกิดจากเชื้อไวรัส COVID-19
  4. เป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับสังคม จนสามารถช่วยลดการแพร่ระบาดหากฉีดในประชากรทั้งหมด 60-70%
  5. ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพราะสังคมจะค่อย ๆ คืนสู่ภาวะปกติในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการศึกษา
  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (3 )
  • Your Rating