ศูนย์หัวใจ

ศูนย์หัวใจ


เพราะสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดเป็นเรื่องที่รอไม่ได้ ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเวชธานี จึงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการให้บริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยครบครันและบุคลากรที่มีศักยภาพ โดยมุ่งเน้นการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจและการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพตามระดับมาตรฐานสากลด้วยทีมแพทย์และพยาบาลเฉพาะทาง เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดของโรงพยาบาลที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเวชธานี จัดตั้งขึ้นในปี 2551 ให้บริการตรวจวินิจฉัยพร้อมรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดครบวงจร โดยให้บริการตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจเบื้องต้น การตรวจโรคหัวใจด้วยเทคโนโลยีพิเศษ การดูแลและป้องกันโรคหัวใจ การรักษา การผ่าตัดและการติดตามดูแลในหออภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีอันทันสมัย

วินิจฉัยโรคหัวใจด้วยความเชี่ยวชาญ พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย

โรงพยาบาลเวชธานีให้ความสำคัญกับความเชี่ยวชาญของบุคลากรและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยสูงสุดเพื่อให้การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจมีประสิทธิภาพ แม่นยำและทันท่วงที ด้วยเหตุนี้ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเวชธานี จึงพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ครบครัน ผสมผสานความชำนาญของคณะแพทย์ เพื่อให้การรักษาโรคหัวใจมีประสิทธิภาพสูงสุด

วัน เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 07.00 – 20.00 น.

สถานที่

ศูนย์หัวใจ ชั้น 5 โรงพยาบาลเวชธานี

นัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทร. 02-734-0000 ต่อ 5300

บริการทางการแพทย์

การตรวจพิเศษด้านหัวใจ (Non-invasive)

 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(EKG)
 • ตรวจวัดความแข็งตัวของหลอดเลือด(ABI)
 • ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะวิ่งสายพาน(Exercise Stress Test: EST)
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง(Echocardiogram: ECHO)
 • เครื่องบันทึกติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพา(Holter monitoring)
 • เครื่องบันทึกติดตามความดันโลหิตชนิดพกพา(ABP)
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงร่วมกับการให้ยาโดบูตามีน (Dobu-ECHO)
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านทางหลอดอาหาร (TEE)
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงร่วมกับการวิ่งบนสายพาน (EST-ECHO)
 • ค้นหาสาเหตุของภาวะหมดสติ(Till Table Test: TTT)

การตรวจสวนหัวใจ (Cardiac cathlab)

 • ตรวจสวนหัวใจและฉีดสีตรวจหลอดเลือดหัวใจ(Coronary Angiogram)
 • การขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูนและขดลวด(PCI)
 • การฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดถาวร(PPM)
 • การจี้เพื่อแก้ไขภาวะไฟฟ้าหัวใจลัดวงจร(EPS & RF Ablation)
 • การปิดรูรั่วของผนังกั้นหัวใจห้องบนด้วยอุปกรณ์พิเศษ(ASD)
 • การขยายลิ้นหัวใจไมตรัลด้วยลูกโป่ง(Percutaneous Balloon Mitral Valvuloplasty: PBMV)
 • การผ่าตัดฝังเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ(AICD, CRTD)
 • การใส่เครื่องช่วยเพิ่มความดันโดยลูกโป่งในหลอดเลือดแดงใหญ่(Intra-Aortic Balloon Pump)

ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด (Open heart surgery)

 • การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ(CABG)
 • การผ่าตัดซ่อมแซมลิ้นหัวใจและเปลี่ยนลิ้นหัวใจ(Valvular Repair / Valvular Replacement)
 • การผ่าตัดเพื่อรักษาหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดต่าง ๆ (Congenital Heart Disease)

การบริการอื่น ๆ

 • การตรวจพิเศษด้านหัวใจแบบ Non-Invasive
 • การสวนหัวใจ (Cardiac Cathlab)
 • ผ่าตัดหัวใจ (Open Heart Surgery)
 • ห้องพักผู้ป่วยโรคหัวใจ(Cardiac Ward , CCU)
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ (Cardiac Rehabilitation)
 • ตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan) และเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Cardiac MRI)
 • รถพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ(Mobile CCU)

คณะแพทย์

นพ. กฤตพร พุ่มจันทน์

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด - หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
นพ. กฤษฎา มีมุข

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด - หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
นพ. ขจรศักดิ์ ส้มอั๋น

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือดทั่วไป

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
นพ. คุณัช สถาผลเดชา

ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

ศัลยศาสตร์
นพ. ชนาพงษ์ กิตยารักษ์

ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

ศัลยศาสตร์
นพ. ชวกร เหลี่ยมไพรบูรณ์

ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

ศัลยศาสตร์
นพ. ชูศักดิ์ หนูแดง

ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

ศัลยศาสตร์
นพ. ทวีศักดิ์ โชติวัฒนพงษ์

ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

ศัลยศาสตร์
นพ. ทศพล ลิ้มพิจารณ์กิจ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด - หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
นพ. ธัชพงศ์ งามอุโฆษ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด - สรีระไฟฟ้าหัวใจ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
นพ. ปริวัตร เพ็งแก้ว

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด - สรีระไฟฟ้าหัวใจ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
นพ. ปิยะ เชิญถนอมวงศ์

ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

ศัลยศาสตร์
นพ. ปิยะวัชร เลิศสมบูรณ์

ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

ศัลยศาสตร์
นพ. ปุณณฤกษ์ ทองเจริญ

ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

ศัลยศาสตร์
นพ. วสันต์ ซุนเฟื่อง

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด - หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
นพ. วิทยา ไชยธีระพันธุ์

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด - ภาพวินิจฉัยระบบหัวใจและหลอดเลือด

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
นพ. ศุภมงคล ภูพัฒนะ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด - ภาพวินิจฉัยระบบหัวใจและหลอดเลือด

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
นพ. ศุภสิทธิ์ สถิตย์ตระกูล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือดทั่วไป

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
นพ. สนัฐชา อาภาคัพภะกุล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด - สรีระไฟฟ้าหัวใจ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
นพ. สุขุม เตชะสกุลเจริญ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด - หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
นพ. อัมพล อิทธิฤทธานนท์

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือดทั่วไป

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
นพ. เทิดพงศ์ ยิ่งวิลาศประเสริฐ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือดทั่วไป

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
นพ. เทิดศักดิ์ เชิดชู

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือดทั่วไป

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
ผศ.นพ. ศราวุธ ลิ้มประเสริฐ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด - สรีระไฟฟ้าหัวใจ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
ผศ.พญ. ธีรานันท์ อังคณานาฏ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด - หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
พ.ต.อ.นายแพทย์ อนุรักษ์ เจียมอนุกูลกิจ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด - หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
พญ. ชาดา โชติพันธุ์วิทยากุล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือดทั่วไป

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
พญ. ทรายด้า บูรณสิน

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือดทั่วไป

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
พญ. วรนุช จุนพึ่งพระเกียรติ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือดทั่วไป

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
พญ. วรลักษณ์ วรรณประพัฒน์

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือดทั่วไป

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
พญ. หัสยา ประสิทธิ์ดำรง

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด - ภาพวินิจฉัยระบบหัวใจและหลอดเลือด

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
รศ.นพ. ปิยะ สมานคติวัฒน์

ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

ศัลยศาสตร์
รศ.นพ. เสรี สิงหถนัดกิจ

ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

ศัลยศาสตร์

Other Information

แพ็กเกจและโปรโมชัน

Show more

ความประทับใจของผู้รับบริการ

Show more

บทความสุขภาพ

Show more

วีดีโอสุขภาพ

Show More