Doctor photo
กลุ่มสาขา :

รศ.พ.ท.นพ. บุระ สินธุภากร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - การผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม

รศ.พ.ท.นพ. บุระ สินธุภากร

การศึกษา

2008- 2009

 • FELLOWSHIP IN ADULT HIP AND KNEE RECONSTRUCTION
  The University of Western Ontario, London, Ontario, Canada

2007

 • FELLOWSHIP IN ARTHROSCOPIC SURGERY,SPORT
  MEDICINE, Teaching University of Munich, Munich, Germany

2000 - 2004

 • ORTHOPEDIC Surgery
  Pramongkutklao Hospital, Bangkok, Thailand

1992-1998

 • MASTER DEGREE OF DOCTOR OF MEDICINE
  Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ

 

 • Total knee replacement surgery
 • Sports injury surgery
 • Medical use of Synchrotron

 

 • Medical entrepreneurship
 • Bioscience
 • Bioscience innovation development
หัตถการที่เชี่ยวชาญ

 

 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม
 • การผ่าตัดทางด้านการบาดเจ็บทางกีฬาแห่งการเรียนรฬา
 • การใช้งานซินโครตรอนทางด้านการแพทย์
รางวัลและผลงาน

 

 • Bronze medal, 13th Taipei International Invention Show & Technomart in Taiwan, September 28-30, 2017
 • Special award at 13th Taipei International Invention Show & Technomart in Taiwan, September 28-30, 2017
  First place in the Royal Academy of Engineering’s Leaders in Innovation Fellowships in UK
ผลงานอื่นๆและรางวัลที่ได้รับ และเข้าอบรมสัมมนาต่างๆ

2021

 • Speaker of seminar on knee care and knee osteoporosis prevention in Nakhon Chai Burin. Thailand

2020

 • Analysis and test of pathogen-free devices with H202 system, test the quality of used N95 masks

2019

 • Speaker of seminar on use of NSAIDS drugs
 • Speaker of seminar on knee care and knee osteoporosis prevention in collaboration with Nakhon Ratchasima. Thailand
ผลงานทางวิชาการ

 

 1. Sindhupakorn, B., Thienpratharn, S., & Kidkhunthod, P. (2017). A structural study of bone changes in knee osteoarthritis by synchrotron-based X-ray fluorescence and X-ray absorption spectroscopy techniques. Journal of Molecular Structure, 1146, 254-258.
 2. Sindhupakorn, B., Thumanu, K., Srisamut, D., Ngernsoungnern, A., Ngernsoungnern, P., Siriwong, S., Chomnonloa, A., Songvijit, P., and. Poompramun, C. (2017). Infrared microspectroscopy to investigate structural changes of subchondral bone and articular cartilage in osteoarthritis of the knee. Suranaree Journal of Science & Technology, 25(1), 101-114.
 3. Watcha ramaisakul, S., Sindhupakorn, B., & Lepon, A. (2017). Effect of Graphite Addition on Mechanical Properties of Uhmwpe for use as Tibia Insert Biocomposite Materials. Suranaree Journal of Science & Technology, 24(2): (2017) pp 105-111

 

 1. Use of augmented reality to enhance understanding and fun for medical education Bura Sindhupakorn, Jessada Tanthanuch, Suwittaya Thienpratan, Preyapan Hitapisut, Sittasart Saothong. E Poster presentation in the AMEE 2017 , 26-30 Auqust 2017, Helsinki, Finland.
 2. Bura Sindhupakorn. A Structural Study of Bone and cartilage Changes in Knee Osteoarthritis by Synchrotron-Based Techniques. Free paper presentation in 38 th SICOT, 30 Nov – 2 Dec 2017, Cape Town, South Africa.
 3. Bura Sindhupakorn. Clinical outcome in clinical trial with Walking Support Machine after anterior cruciate ligament reconstruction. Poster presentation in 38 th SICOT, 30 Nov – 2 Dec 2017, Cape Town, South Africa.
 4. Sindhupakorn, Bura., et al. “A home visit program versus a non-home visit program in total knee replacement patients: a randomized controlled trial.” Journal of orthopaedic surgery and research 14.1 (2019): 1-7.
 5. Sindhupakorn, Bura., Darawan Jomkoh, and Theeranit Namkuntee. “Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study to Compare the Efficacy of Combination of Lidocaine with Ketorolac or Triamcinolone versus Lidocaine Alone for Soft Tissue Injuries.” Journal of Orthopaedics (2020).
 6. Phombut, Chotchuang, Supakit Rooppakhun, and Bura Sindhupakorn. “Morphometric Analysis and Three-Dimensional Computed Tomography Re construction of Thai Distal Femur.” Applied Sciences 11.3 (2021): 1052.
 7. Phombut, Chotchuang, Supakit Rooppakhun, and Bura Sindhupakorn. “Morphometric Analysis and Three-Dimensional Computed Tomography Re construction of Thai Distal Femur.” Applied Sciences 11.3 (2021): 1052.
 8. Bura Sindhupakorn, Pinit Kidkhunthod. ” Structural Investigation in Subchondral bone of Osteoarthritic Knee: Phosphorous K-edge XAS” Radiation Physics and Chemistry Available online 29 May 2021,109584 In Press, Journal Pre-proof.
งานวิจัย

 

 • โครงการวิจัย “การใช้รังสี X-ray ในการศึกษาโครงสร้าง Calcium และ Phosphorus ในกระดูกข้อเข่าช่วงอายุต่างๆ (An X-ray absorption technique for identified C-aP structure in different age of human knee (leading and main researcher)) (หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้วิจัยหลัก)
 • โครงการวิจัย “การพัฒนาวัสดุเชรามิขั้นสูงสำหรับใช้เป็นวัสดุรองผิวข้อเข่าเทียม :ใน ห้องทดลอง (Development of advanced ceramic materials for insertion in Total knee arthroplasty: in vitro) ” (หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้วิจัยหลัก)
 • โครงการวิจัย “การพัฒนาและวัดผลท่างคลินิกของเครื่องรับน้ำหนักตัวของคนไข้ขณะเดิน (Development and Clinical Outcome Evaluation of Walking Support Machine) ” (หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้วิจัยหลัก)

 

 • โครงการวิจัย “การศึกษาเปรียบเทียบผลของการฉีดยาเข้าเนื้อเยื่อระหว่าง Ketorolac , triamcinolone เมื่อให้ร่วมกับยาลิโดเคน เทียบกับการให้ยาลิโดเคนเพียงอย่างเดียว ใน นักกีฬาที่ได้รับการบาดเจ็บและกลุ่มควบคุม” (“Randomized, double-blind, placebo-controlled study to compare the Efficacy of Combination of Lidocaine with Ketorolac or Triamcinolone versus Lidocaine alone for Soft Tissue Injuries Pain Management in Athletes (L-Co-Pain)”) (หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้วิจัยหลัก)
 • โครงการวิจัย “การก่อตั้งศูนย์ความเป็นเลิศครบวงจรด้านชีวกลศาสตร์” Center of excellent in biomechanics medicine (หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้วิจัยหลัก)
 • โครงการวิจัย “การพัฒนาและวัดผลทางคลินิกของเครื่องพยุงน้ำหนักตัวระยะที่ 2 ของคนไข้ขณะเดิน” (Development and Clinical Outcome Evaluation of Walking Support Machine (cowalk II)) (หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้วิจัยหลัก)
 • โครงการวิจัย “การใช้รังสีไมโคร x-ray ในการศึกษาภาพโครงสร้างของกระดูกและองค์ประกอบต่างๆของธาตุในกระดูกข้อเข่าช่วงอายุต่างๆ (A micro ×-ray fluorescence technique and X-ray Imaging & Microtomography for identified element structure in different age of human knee) (หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้วิจัยหลัก)
 • โครงการวิจัย”การออกแบบและพัฒนาข้อเข่าเทียมเชิงพาณิชย์เพื่อคนไทย” ปีที่ 1 – 2 (ที่ปรึกษาโครงการ)
 • โครงการวิจัย “การสังเคราะห์คอลลาเจนชนิดที่ 2 อนุภาคนาโนจากกระดูกอ่อนของไก่โคราชเพื่อการพัฒนาสู่การรักษาโรคข้อเสื่อม”  (Synthesis of Collagen type II Nanoparticles from Cartilages of Korat Chicken for Development of Treatment of Osteoarthritis) (หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้วิจัยหลัก)
 • โครงการวิจัย “การศึกษาเปรียบเทียบผลของบริโภคเนื้อไก่โคราช ไก่เนื้อทางการค้า และ อาหารทั่วไปในผู้ป่วยโรคเก๊าต์” (Randomized, double-blind, control trial study to compare the results of consuming Korat’ chicken, Commercial broilers, and general food in patients with gout) (หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้วิจัยหลัก)
 • ชุดโครงการวิจัย “ศูนย์พัฒนาถ่ายทอดนวัตกรรมเท้าไบโอนิกในการรักษาผู้พิการขาขาดด้วย เทคโนโลยีชีวกลศาสตร์ทางการแพทย์” (Frontier Research for Amputee with Bionic foot by Biomechanics Innovation Technology Transfer Center) ( Am BITTC) (หัวหน้าชุดโครงการ)
 • โครงการวิจัย”โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมเท้าไบโอนิกแก่ผู้พิการขาขาด”  (Technology

  transfer of bionic foot for bk amputation) (หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้วิจัยหลัก)

Project management experience

2021

 • Technology transfer of bionic foot for bk amputation
 • Center for technology transfer of bionic foot for bk amputation with medical biomechanics technology.

2020

 • Randomized, double-blind, control trial study to compare the results of consuming Korat chicken, commercial broilers, and general food in patients with gout.

2018

 • An X-ray absorption technique for identified C-aP structure in different age of human knee

2017

 • Development and clinical outcome evaluation of walking support machine (co walk ii)
 • Founding of Center of Excellence in Biomechanics medicine
 • Randomized, double-blind, placebo-controlled study to compare  the efficacy of combination of Lidocanie with Ketorolac or Traimcinolone versus Lidocaine alone for soft tissue injuries pain management in athletes (L-co-pain) Machine.

2016

 • Development of advanced ceramic materials for insertion in Total knee arthroplasty: in vitro
 • An X-ray absorption technique for identified C-aP structure in different age of human knee
 • Development and Clinical Outcome Evaluation of Walking Support Machine
สิทธิบัตร

 

 • เครื่องช่วยพยุงเดินต้านแรงโน้มถ่วงแบบอัตโนมัติ
 • เครื่องช่วยพยุงเดินอัตโนมัติ รุ่น 2

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language