รศ.พญ. อรวี ฉินทกานันท์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

รศ.พญ. อรวี ฉินทกานันท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา - เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม

รศ.พญ. อรวี ฉินทกานันท์

คุณวุฒิ
 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา,เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • Master of Public Health in Global Health (MPH) ,Emory University, Atlanta,สหรัฐอเมริกา,2555
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2548
วุฒิบัตร
 • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทย
 • อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม
 • ประกาศนียบัตรการใช้กล้องเพื่อส่องตรวจและรักษาทางนรีเวชวิทยา
การศึกษาหลังปริญญา
 • Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery, International Urogynecology Associated of Atlanta and Beverly Hills, สหรัฐอเมริกา,2557
 • Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery, Cleveland Clinic Florida, สหรัฐอเมริกา,2556
 • Leadership Training Academy by Scholar of Physicians for Reproductive Choice and Health Washington, DC, and New York, NY,2554
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
 • การผ่าตัดตกแต่งอวัยวะเพศหญิง
 • นรีเวชทางเดินปัสสาวะและศัลยกรรมซ่อมเสริม
 • Transvaginal Laser and Other Energy-based Treatments
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
 • ปัสสาวะเล็ด
 • นารีเวชทางเดินปัสสาวะ
 • เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ (ผู้หญิง)
ประสบการณ์และผลงานด้านการรักษา
 • Surgery for SUI (Stress Urinary Incontinence)
 • Transvaginal Laser and Other Energy-based Treatments
 • Vaginal hysterectomy
 • Colporrhaphy (Repair)
 • Labiaplasty
 • Laparoscopic Sacrocolpopexy
 • Laparoscopic Neovaginal Operation
รางวัล
 • Young Gynaecologist Awardee (YGA) for the 26th Asia and Oceania Federation of Obstetrics and Gynecology (AOFOG) Congress 2019 in Manila, the Philippines,2019
 • The 43th AAGL Global Congress and received the “Golden Laparoscope Award” best surgical video in Vancouver, BC., Obturator Neuralgia a Rare Complication of TVT Sling,2014
 • Best researcher award, Faculty of Medicine, Chiang Mai University,2014
ผลงานทางวิชาการ
 1. Miklos JR, Moore RD, Chinthakanan O. Laparoscopic and robotic assisted vesicovaginal fistula repair: a systematic review of the literature. J Minim Invasive Gynecol. 2015 Jul-Aug;22(5):727-36
 2. Chinthakanan O, Miklos JR, Moore RD. Laparoscopic Mesh SacrohysteropexyWith Concurrent Laparoscopic Myomectomy for Treatment of Multiple Myomas: Case Report and Literature Review. Journal of minimally invasive gynecology 20.6 (2013): 903-906.
 3. Petcharopas A, Wangtra-ngan S, Chinthakanan O, Quality of life following vaginal reconstructive versus obliterative surgery for the treatment of pelvic organ prolapse, 2016 Annual IUGA Scientific Meeting, Cape Town, South Africa, 2016
 4. Moore R, Moriarty C, Chinthakanan O, Miklos J. Laparoscopic sacrocolpopexy: operative times and efficiency in a high-volume female pelvic medicine and laparoscopic surgery practice. IntUrogynecol J. 2017 Jun;28(6):887-892.
 5. Miklos JR, Chinthakanan O, Moore RD, Mitchell GK, Favors S, Karp DR, Northington GM, Nogueiras GM, Davila GW. The IUGA/ICS classification of synthetic mesh complications in female pelvic floor reconstructive surgery: a multicenter study. IntUrogynecol J. 2016 Jun;27(6):933-8.
สมาชิกสมาคม
 1. สมาชิกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
 2. สมาชิกราชวิทยาลัยสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาแห่งประเทศไทย
 3. คณะกรรมการชมรมนรีแพทย์ทางเดินปัสสาวะแห่งประเทศไทย(Thai Urogynecologists Society)
 4. International Urogynecological Association (IUGA)
 5. International Academy of Pelvic Surgery (IAPS)
 6. International Continence Society (ICS)

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language