ค้นหาแพทย์

พญ. แพรวพรรณ ทองทับ


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • รังสีวิทยาวินิจฉัย - ภาพรังสีวินิจฉัยชั้นสูงและรังสีร่วมรักษาของเต้านม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

2556

  • แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Board Certifications

2562

  • รังสีวิทยาวินิจฉัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

การศึกษาหลังปริญญา

2563

  • ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านภาพวินิจฉัยเต้านม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประสบการณ์และผลงานด้านการรักษา

  • แพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ผลงานอื่นๆและรางวัลที่ได้รับ

  • ประธานโครงการแพทย์แพทย์อาสาภายใต้การดูแลของพระราชวิสุทธิประชานาถ
  • โครงการ Radio Volunteer – THE ROYAL COLLEGE OF RADIOLOGISTS

รางวัลและผลงาน

2019

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการนำเสนอผลงานวิจัย ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์และรังสีวิทยาสมาคม

สมาชิกสมาคม

  • ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์และรังสีวิทยาสมาคม

เวลาออกตรวจ