Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. อำไพวรรณ รุ่งบรรณพันธุ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์โรคไต

พญ. อำไพวรรณ รุ่งบรรณพันธุ์

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์
วุฒิบัตร
  • อายุรศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล, ม.มหิดล
  • อายุรศาสตร์โรคไต คณะแพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล, ม.มหิดล

 

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์
  • ราชวิทยาลัยอายุแห่งประเทศไทย
  • สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
  • สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language