ค้นหาแพทย์

พญ. สุจิตรา ชัยสวนียากรณ์


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ปี 2550
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ปี 2555
  • แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

เวลาออกตรวจ