ค้นหาแพทย์

พญ. สุจิตรา ชัยสวนียากรณ์


Departments

กลุ่มสาขา

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ปี 2550
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ปี 2555
  • แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

เวลาออกตรวจ