พญ. สุจิตรา ชัยสวนียากรณ์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. สุจิตรา ชัยสวนียากรณ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

พญ. สุจิตรา ชัยสวนียากรณ์

คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ปี 2550
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ปี 2555
  • แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language