ค้นหาแพทย์

พญ. สิริญชา ปิติปัญญากุล


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • อายุรศาสตร์โรคสมองและระบบประสาท-โรคลมชัก

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วุฒิบัตร

  • สาขาอายุรกรรม ระบบประสาท, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 


เวลาออกตรวจ