ค้นหาแพทย์

พญ. วรลักษณ์ ภัทรกิจนิรันดร์


Departments

กลุ่มสาขา

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • สาขากุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สาขากุมารเวชศาสตร์ต่อมไร้ท่อ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลาออกตรวจ