ค้นหาแพทย์

พญ. วรรณพักตร์ วิวัฒนวงศา


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • จิตเวชศาสตร์เด็ก

การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วุฒิบัตร

  • สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 


เวลาออกตรวจ