พญ. วรรณพักตร์ วิวัฒนวงศา - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. วรรณพักตร์ วิวัฒนวงศา

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พญ. วรรณพักตร์ วิวัฒนวงศา

การศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วุฒิบัตร
  • สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language