ค้นหาแพทย์

พญ. วรนุช จุนพึ่งพระเกียรติ


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • คณะแพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล, สาขาอายุรศาสตร์ ปี 2547
  • คณะแพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล, สาขาหัวใจและหลอดเลือด ปี 2549

 


เวลาออกตรวจ