Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. รวิวรรณ นิวาตพันธุ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • จิตเวชศาสตร์

พญ. รวิวรรณ นิวาตพันธุ์

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร
  • ผู้เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชศาสตร์

 

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวชศาสตร์ผู้ใหญ่
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
    *ประสบการณ์ดูแลรักษาผู้ป่วยนานกว่า 30 ปี

 

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language