ค้นหาแพทย์

พญ. รวิวรรณ นิวาตพันธุ์


Departments

กลุ่มสาขา

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • ผู้เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชศาสตร์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวชศาสตร์ผู้ใหญ่
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
    *ประสบการณ์ดูแลรักษาผู้ป่วยนานกว่า 30 ปี

เวลาออกตรวจ