Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. มณินทร วรรณรัตน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์โรคระบบหายใจ

พญ. มณินทร วรรณรัตน์

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียตรนิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร
  • สาขากุมารเวชศาสตร์
  • สาขาโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก
การศึกษาหลังปริญญา
  • ดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 2 เดือน ที่ Children Hospital of Orange County
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
  • โรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก
สมาชิก สมาคมการแพทย์
  • สมาชิกแพทยสภา
  • สมาคมโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก
  • สมาคมกุมารเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language