ค้นหาแพทย์

พญ. ชาดา โชติพันธุ์วิทยากุล


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์, โรคหัวใจและหลอดเลือด, คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

เวลาออกตรวจ