ค้นหาแพทย์

พญ. จอมธนา ศิริไพบูลย์


Departments

กลุ่มสาขา

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์

  • มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
  • แพทยสภา

เวลาออกตรวจ

0 Patient Satisfaction Review

There are no reviews yet. Be the first one to write one.