Doctor photo
กลุ่มสาขา : อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

พญ. จอมธนา ศิริไพบูลย์

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ. จอมธนา ศิริไพบูลย์

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร
  • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์
  • มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
  • แพทยสภา

เวลาออกตรวจ

ท่านสามารถนัดหมายแพทย์ ได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ : 02-734-0000

ความประทับใจของผู้รับบริการ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language