พญ. จอมธนา ศิริไพบูลย์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. จอมธนา ศิริไพบูลย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

พญ. จอมธนา ศิริไพบูลย์

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร
  • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์
  • มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
  • แพทยสภา

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language