ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. มนะพล กุลปราณีต


Departments

กลุ่มสาขา

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2537

วุฒิบัตร

  • ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2542
  • อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบการหายใจ และเวชบำบัดวิกฤต, โรคระบบการหายใจ ปี 2544

สมาชิก สมาคมการแพทย์

  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
  • สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย
  • แพทยสภา

เวลาออกตรวจ