นพ. สุขประเสริฐ จุฑากอเกียรติ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. สุขประเสริฐ จุฑากอเกียรติ

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นพ. สุขประเสริฐ จุฑากอเกียรติ

การศึกษา ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร
  • สาขาอายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สาขาอายุรศาสตร์ทางเดินอาหารและตับ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาชิก สมาคมทางการแพทย์
  • สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
  • สมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
  • สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย
  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language