ค้นหาแพทย์

นพ. วรัญญู จิรามริทธิ์


Departments

กลุ่มสาขา

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ
  • วุฒิบัตรอนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ความชำนาญพิเศษทางการแพทย์ (Special Medical Experience)

  • Surgery
  • Colorectal Surgery

สมาชิกสมาคมทางการแพทย์ (Memberships)

  • สมาชิกแพทยสภา
  • ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย (Royal College of Surgeons)

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • การผ่าตัดลำไส้ใหญ่, ทวารหนัก
  • การผ่าตัดลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้อง
  • การส่องกล้องทางเดินอาหาร

เวลาออกตรวจ