ค้นหาแพทย์

นพ. ประเสริฐ สินธุรัตเวช


Departments

กลุ่มสาขา

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์ วิทยา

 

อบรม ดูงาน ประสบการณ์

  • แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาหู คอ จมูก โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

สมาชิกสมาคมการแพทย์

  • สมาชิกราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิก

 


เวลาออกตรวจ