ค้นหาแพทย์

ผศ.(พิเศษ) นพ. ธนะเทพ ตั่นเผ่าพงษ์


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อทั่วไป

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • เวชศาสตร์การกีฬา (บาดเจ็บจากกีฬา ไหล่ เข่า)

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 2), คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

การศึกษาหลังปริญญา

 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา, 2549
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมต่อยอดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์การกีฬา, โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย, 2550
 • Observational Fellowship , Shoulder surgery Center of Advance Medicine, Barne-Jewish Hospital Washington University , St. Louis, Missuri, U.S.A., Under supervision of Professor Ken Yamaguchi, 2009
 • Workshop in Shoulder Arthroscopic Surgery By American Arthroscopic Society of North America (AANA) At Chicago, IL, U.S.A., 2009

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ

 • เวชศาสตร์การกีฬา (บาดเจ็บจากกีฬา ไหล่ เข่า)

ประสบการณ์และผลงานด้านการรักษา

 • Internship, First year government-mandatory clinical service period Queen Savang Vadhana Memorial Hospital, Chonburi, Thailand, 2001
 • Internship, Orthopaedics Internship in second and third year of clinical service period, Queen Savang Vadhana Memorial Hospital, Chonburi, Thailand, 2003
 • Medic al staff , Orthopaedics division , Queen Savang Vadhana Memorial Hospital, Chonburi, Thailand, 2008 – 2010
 • Assistant Professor, Department of Orthopaedics, Chulalongkorn University. Bangkok Thailand, 2021

รางวัลและผลงาน

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 2), คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

ผลงานทางวิชาการ

 • เส้นเอ็นข้อเข่าบาดเจ็บ, สำราเวชศาสตร์ร่วมสมัย: โครงการตำราร่วมระหว่าง 3 สถาบัน (คณะเพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะแพทยศาสตร์ศิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, สณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล), 2554
 • Microfracture and Mosaicplasty in knee cartilage defect, ตำราเวชศาสตร์ร่วมสมัย : Towards Health and Longevity: คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
 • Acromioclavicular joint injury, จุฬาลงกรณ์เวชสารปีที่ 56 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม – มิถุนายน 2555
 • Anterior Cruciate Ligament injury, ตำราออร์โธปิดิกส์ปัญญาวัตร เวชศาสตร์การกีฬา , ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย, 2559
 • How to measure the glenoid and humeral bone loss precisely, ตำราออร์โธปิดิกส์ปัญญาวัตร เวชศาสตร์การกีฬา , ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย, 2563

เวลาออกตรวจ