ค้นหาแพทย์

รศ.ดร.นพ. ชูศักดิ์ ลิโมทัย


Departments

กลุ่มสาขา

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วุฒิบัตร

  • ประสาทวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • โรคลมชัก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 


เวลาออกตรวจ