ค้นหาแพทย์

นพ. ชูศักดิ์ ลิโมทัย


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • อายุรศาสตร์โรคสมองและระบบประสาท-โรคลมชัก

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วุฒิบัตร

  • ประสาทวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • โรคลมชัก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 


เวลาออกตรวจ