ค้นหาแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ คมกฤช เอี่ยมจิรกุล


Departments

กลุ่มสาขา

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

การศึกษาหลังปริญญา

 • University of Mainz, Germany

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ

 • Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ

 • Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

 • Vaginal Operations
 • Genital Cosmetic Surgery

ประสบการณ์และผลงานด้านการรักษา

 • Vaginal hysterectomy
 • Colporrhaphy (repair)
 • Surgery for SUI (Stress Urinary Incontinence)
 • Labiaplasty
 • Vaginal and Vulvar Laser

ผลงานทางวิชาการ

 • Suwanvesh N, Aimjirakul K, Swift S, Manonai J. Assessment of prolapse using the simplified pelvic organ prolapse quantification system (S-POP) by the first-year OB& GYN resident trainees. Rama Med J 2018; 41(2): 16-24.
 • Aimjirakul K, Manonai J, Wattanayingcharoenchai R, Chittacharoen A. Postvoid residual urine in women with pelvic floor dysfunction. Rama Med J 2017; 40(1): 8-14.
 • Techasomboon M, Wattanayingcharoenchai R, Manonai J, Aimjirakul K. Efficacy of topical ethyl chloride spray versus subcutaneous 1% lidocaine injection in reducing pain from one-rod system implant insertion. Thai J Obstet Gynecol. 2017; 25(4): 266-274.
 • Saptatangtrakul Y, Wattanayingcharoenchai R, Manonai J, Aimjirakul K. Sexual function in women using DMPA injection and copper intrauterine device. Thai J Obstet Gynecol. 2016; 24(4): 294-301.

สมาชิกสมาคม

 • สมาชิกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
 • สมาชิกราชวิทยาลัยสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาแห่งประเทศไทย
 • International Urogynecological Association (IUGA)
 • International Academy of Pelvic Surgery (IAPS)
 • International Continence Society (ICS)

เวลาออกตรวจ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 4500, 4501

September 14, 2017

แก้ปัญหาช่องคลอดไม่กระชับด้วยการทำเลเซอร์